Gedragsregels

Artikel 8c Gedragsregels voor trainers en begeleiders
(Bron: Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Zuidwal te Huizen.)

In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld, gericht op trainers, coaches, kaderleden etc.
De gedragsregels maken deel uit van het tuchtreglement van de sportbond.
In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

De regels op een rij:

 1. De begeleider zorgt voor een veilige omgeving.
 2. De begeleider tast de sporter niet in zijn waardigheid aan en dringt niet verder in het privéleven van de sporter door dan nodig.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen, seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en wordt beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet als zodanig aanraken dat de sporter en/of de begeleider dit ervaart als seksueel of erotisch van aard.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten.
 7. De begeleider zal tijdens training (stage), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter.
 8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (macht) misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoeding geven met de bedoeling een tegenprestatie te vragen.
 10. De begeleider aanvaardt geen extra financiële beloning of geschenken van de sporter anders dan vooraf afgesproken.
 11. De begeleider ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken.