Vertrouwenscontactpersoon

Vertrouwenscontactpersoon voor AV Zuidwal. De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen AV Zuidwal het eerste aanspreekpunt voor eenieder die opmerkingen of vragen heeft met betrekking tot seksuele intimidatie (SI) of andere grensoverschrijdend gedrag (agressie, pesten, discriminatie, e.d.) naast doping, matchfixing en wellicht fraude, of over een concreet incident een gesprek wil met de vereniging. De VCP is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur. Deze gesprekken zijn in principe vertrouwelijk.
Maar deze vertrouwelijkheid heeft zijn grenzen: ten eerste vanwege het algemeen belang van een veilige sportomgeving en ten tweede vanwege de Nederlandse wetgeving die in bepaalde gevallen de VCP en het bestuur verplicht de vertrouwelijkheid te doorbreken.
Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar leden, de VCP zal in alle gevallen dat hij/zij op welke wijze dan ook kennisneemt van een incident m.b.t. grensoverschrijdend gedrag dit geanonimiseerd met het bestuur moeten bespreken.

Naar aanleiding van wat de VCP ter ore komt, wordt de betrokkene geïnformeerd over mogelijke vervolgstappen en over de (externe) instanties waartoe de betrokkene zich kan wenden voor de verschillende vervolgstappen. De betrokkene maakt hierin zélf een keuze of wordt doorverwezen naar instanties die bij die keuzebepaling kunnen helpen (Vertrouwenspersoon van NOC*NSF, Maatschappelijk werk, huisarts).

De VCP informeert de betrokkene over de gevolgen die het incident heeft voor de stappen die de VCP moet zetten. In alle gevallen zal geanonimiseerd overleg met bestuur volgen. Deze beoordeelt hoe vanuit de bestuurlijke verantwoordelijkheid moet worden gehandeld. Indien dit handelen vereist dat (een deel van) de vertrouwelijkheid moet worden opgeheven, zal betrokkene door de VCP hierover uitleg krijgen en om diens toestemming worden gevraagd. Bij toestemming is de vertrouwelijkheid opgeheven.

Het opheffen van vertrouwelijkheid kan ook gebeuren zonder toestemming van de betrokkene, zie hiervoor het uitgebreide Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving tbv Grensoverschrijdenden gedrag Vertrouwenscontactpersoon van Sportvereniging en Sportbond (link onder aan dit artikel).

De VCP brengt het bestuur altijd op de hoogte van wat een betrokkene heeft verklaard en welke afspraken met betrekking tot de doorverwijzing zijn gemaakt. Dit gebeurt geanonimiseerd, maar indien het bestuur dit noodzakelijk vindt met verwijzing naar personen (zie hiervoor 2 alinea’s hierboven).

De VCP maakt verslag van de gevoerde gesprekken en de daaruit voortvloeiende doorverwijzing en gemaakte afspraken. Het registratieformulier voor de VCP en het rapportageformulier voor de rapportage aan het bestuur.

Als de VCP’er vermoedens van grensoverschrijdend gedrag, anonieme signalen, eigen waarnemingen, of geruchten daarover waarneemt, licht de VCP het bestuur in. Besluit het bestuur daarop tot verdere stappen, zoals nader onderzoek, dan wordt de VCP daar niet mee belast.

Het hele protocol is te raadplegen via onderstaande link. https://sportopleidingen.nl/media/1094/protocol-sociaal-veilige-sportomgeving-tbv-seksuele-intimidatie.pdf

Bronvermelding: Bovenstaande tekst is een samenvatting uit het Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving tbv Grensoverschrijdend gedrag Vertrouwenscontactpersoon van Sportvereniging en Sportbond NOC*NSF

telefoon: 06-24411289
email: vertrouwenscontactpersoon@avzuidwal.nl

Bij afwezigheid van de vertrouwenspersonen kunt u contact opnemen met de hulplijn van NOC*NSF, tel. 0900- 2025590 op werkdagen van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.

Hennie Joosten Jan Bruinsma